Preporučujemo


Prijateljski Linkovi


Podržite nas

Postavite naš baner na vaš sajt

Pančevo je mrtav grad


Čitajući “zelene oglase”

Mnogo građana ima običaj da čita oglase u štampi, ali samo mali broj njih obrati pažnju na obaveštenja koja šalju nadležni organi u oblasti zaštite životne sredine. Iz tih obaveštenja možete saznati da li se neki projekat realizuje u vašoj blizini, ko je nosilac projekta, o kakvom je projektu reč, u kojoj fazi se nalazi, vreme i mesto javnog uvida, rok za podnošenje žalbi i dr. Bitno je informisati se o sadržaju takvog oglasa, jer se projekat možda realizuje baš u vašoj blizini i može imati negativan uticaj na vaše zdravlje.

Tako, naprimer, Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu daje javnosti najveći prostor i najšira ovlašćenja u postupku. Učešće javnosti u procesu odlučivanja smanjuje rizike u realizaciji projekata. Na primer, u slučaju rekonstrukcije industrijskog objekta u blizini stambene zone, građani imaju pravo i mogućnost da direktno utiču na rekonstrukciju, kroz postupak procene uticaja projekta na životnu sredinu. Ovaj postupak se vodi pre početka radova i obezbeđuje da projekat obavezno ispuni uslove koji se odnose na zaštitu normalnih uslova stanovanja i života, kao i poštovanje drugih obaveza u pogledu zaštite životne sredine (zaštita voda, vazduha, zemljišta, i dr.).

Postupak procene uticaja na životnu sredinu sastoji se iz tri faze:
•    Faze odlučivanja o potrebi procene uticaja;
•    Faze određivanja obima i sadržaja studije o proceni uticaja;
•    Faze odlučivanja o davanju saglasnosti na studiju.

U zavisnosti od toga o kojoj fazi je reč, prava zainteresovane javnosti odnose se na: obaveštavanje o podnetim zahtevima u svim fazama, podnošenje mišljenja i predloge na podnete zahteve, uvid u studiju o proceni uticaja, učešće u prezentaciji i javnoj raspravi o studiji, žalbu u svim fazama postupka i pokretanje upravnog spora protiv konačne odluke nadležnog organa o davanju saglasnosti na studiju, uvid u kompletnu dokumentaciju o sprovedenom postupku procene uticaja. O ovim pravi, javnost se upoznaje upravo iz oglasa koje šalju nadležni organi. U praksi je česta pojava da se u postupku izlaganja i javne rasprave ne iznese ni jedna primedba niti stav o izloženom dokumentu, što je posledica nedovoljne informisanosti javnosti o sprovedenim procedurama.

Obaveštavanje javnosti se realizuje putem najmanje jednog lokalnog lista na području koje je zahvaćeno uticajem planiranog projekta, odnosno aktivnošću, s tim da se obaveštavanje može vršiti i putem elektronskih medija. Mimo postupka obaveštavanja javnosti, zakonom je uređena i procedura stavljanja određene dokumentacije na uvid. Zakon o proceni uticaja tako obavezuje nadležne organe da javnosti stavi na uvid kompletnu dokumentaciju o sprovedenom postupku procene uticaja, u roku od 15 dana od dana podnošenja pismenog zahteva. Izuzeci od ovog pravila se odnose na dokumentaciju zaštićenu oznakom poverljivosti, osim podataka o emisijama, rizicima od udesa, rezultatima monitoringa i inspekcijskom nadzoru, koji ne mogu biti zaštićeni kao tajna.

Dakle, puno je razloga da ubuduće kada vidite „zelene oglase“, obratite pažnju na navedene adrese. Ako vam je neka u blizini, samo petnaestak minuta biće dovoljno da saznate šta to investitori „petljaju“ u vašem komšiluku. Poznavalje komšijskih namera nikada nije bilo na odmet.

Tekst objavljen 22. avgusta 2008. U PPRESC

Nenad Marković
dipl. inž. ekološkog inženjerstva

Tekst procitan: 4377 puta.

Ostavi Komentar